Otsolan historiaa

Otsola on aloittanut varsinaisen toimintansa vuonna 1945, mutta työn juuret ovat kauempana Porin seudun historiassa. Tutustu Otsolan historiaan lukemalla alla oleva Alexander Brukin kirjoittama artikkeli tai tilaa Ihmiseltä ihmiselle -historiateos (Outi Lähteenlahti 2007) Otsolan toimistosta. Katsele myös kuvia Otsolan historian varrelta kuvagalleriassa.

Toimintaa Pihlavassa vuodesta 1929

Pihlavan kerhokeskuksen Sinikellot vuonna 1932

Pihlavan kerhokeskuksen Sinikellot vuonna 1932

Kesällä 1929 Pihlavan alueelle Porin maalaiskunnassa perustettiin nuorisotyön yksikkö A.Ahlström Oy:n, Friitalan Nahkatehtaan ja joidenkin muiden yhteisöjen taloudellisella tuella. Tuolloin työn kohderyhmänä olivat Pihlavan sahan ympärille muodostuneen teollisuusyhdyskunnan asukkaat, erityisesti lapset ja nuoret, joita pyrittiin kasvattamaan omatoimisuuteen, yhteisvastuullisuuteen ja lähimmäisen kunnioittamiseen. Työmuotoina olivat harrastus-, opinto- ja kirjastotoiminta sekä urheilu. Tämä yksikkö jatkoi myöhemmin toimintaansa Otsolan alaosastona.

Otsolan perustaminen

Sota-ajan aikaansaama tapojen höltyminen teki säännöllisen nuoriso- ja sivistystyön organisoinnin entistä tarpeellisemmaksi myös Porissa. Syksyllä 1943 Porin Rotary-klubi kutsui tri Sigfrid Sireniuksen kertomaan aiheesta klubin jäsenille ja Porin kaupunginvaltuustolle. Samalla alkoi ajatus porilaisen toimintakeskuksen perustamisesta saada yhä enemmän kannatusta niin eri kansalaispiireissä kuin kunnallishallinnossakin. Kun keväällä 1944 Porin kirkkoherran virkaan astui Matti Mustonen, joka oli pari vuotta aikaisemmin osallistunut vastaavanlaisen toiminnan käynnistämiseen Äänekoskella, alkoivat yhdistyksen perustamiselle välttämättömät osaset olla koossa.

Otsolan setlementin logo

Otsolan logo

Lokakuussa 1944 järjestettiin kokous, jossa kaupungin eri järjestöjen ja viranomaistahojen edustajat päättivät ruveta valmistelemaan uuden keskuksen luomista; varsinainen perustava kokous pidettiin 1.12.1944. Toimintakeskukselle vuokrattiin tilat Naisliiton Porin osaston talosta ja ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi nimitettiin Saul Nieminen. Maaliskuussa 1945 uuden keskuksen nimeksi hyväksyttiin Otsola, joka symbolisoi Satakunnan karhun voimaa ja nuoren karhun ripeyttä. Samaan aikaan aloittivat toimintansa ensimmäiset poika- ja tyttökerhot eri puolilla Poria.

Otsolan kansalaisopisto aloittaa toimintansa

Heti toiminnan alettua ruvettiin ottamaan selvää myös Porin seudun asutuskeskusten opiskelutarpeesta, joka havaittiin niin voimakkaaksi, että jo 6.9.1945 pidettiin Pihlavan työväentalolla neuvottelukokous, johon otti osaa edustajia kaikista kutsutuista kansalaisjärjestöistä. Tässä kokouksessa päätettiin yksimielisesti Otsolan vapaaopiston (nyk. kansalaisopiston) perustamisesta. Heti ensimmäisenä lukukautena ilmoittautui vapaaopiston opiskelijoiksi yli 500 henkilöä. Toisaalta Otsolan nuorten kerhoihin otti ensimmäisen vuoden aikana osaa noin 430 lasta ja nuorta.

Alkuvuosikymmenet: aineellista niukkuutta ja tarmokasta toimintaa

Otsolan nuorisotyön kerholaisten pikkujoulut 1950

Otsolan nuorten kerholaisten pikkujoulut 1950

Ensimmäisinä vuosikymmeninä aineellinen niukkuus sekä kiperät tilaongelmat varjostivat jatkuvasti Otsolan arkea, mutta työtä tehtiin sitäkin suuremmalla innolla ja tarmolla. Lapsi- ja nuorisotyön työmuotoja olivat kerhot, retket, leirit, urheilutapahtumat, juhlat sekä ohjelmapalvelujen tuottaminen eri järjestöille ja liikelaitoksille. Olipa jossain vaiheessa ohjelmassa runsaat 100 oppilasta käsittänyt balettikoulukin. Otsolassa sovellettiin siihen aikaan edistyksellisiksi koettuja työtapoja, kuten järjestelmällistä kerhonjohtajien koulutusta sekä hakevaa nuorisotyötä; näitä menetelmiä on myöhemmin hyödynnetty suomalaisessa nuorisotyössä laajemminkin.

Yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa

Otsola piti alusta alkaen yllä yhteyksiä moniin toiminta-alueellaan toimiviin yhteisöihin, kuten Raittiuskeskukseen, Sotilaskotiyhdistykseen, Suomen Punaiseen Ristiin, Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, Sotainvalidien yhdistyksiin, retkeilyjärjestöihin, seurakuntiin sekä erityisesti teollisuusyrityksiin (A.Ahlström, W.Rosenlew & Co., Porin Puuvilla, Kause, Outokumpu, Friitalan Nahka, Hacklin-yhtymä ym.), jotka antoivat sille taloudellista ja toiminnallista tukea. Lisäksi harjoitettiin jossain määrin kansainvälistä vierailuvaihtoa, esim. vastaavien ruotsalaisten yhteisöjen ja niiden nuorisoyhdistysten kanssa.

Ajan suuntaukset heijastuvat Otsolaan

Vuoden 1953 lopulla suoritettu tutkimus Otsolan jäsenistön rakenteesta vuosina 1945 – 1953 osoittaa, että vapaaopiston eri työpisteissä opiskelijakunta oli ollut sosiaaliselta taustaltaan samanlaista kuin ympäröivä yhteiskuntakin. Nuorisokerhojen jäsenet taas olivat olleet miltei yksinomaan työläiskotien lapsia. Tutkimuksesta kävi ilmi sekin, että huolimatta joidenkin tahojen levittämistä vääristä tiedoista oli Otsola jo tuossa vaiheessa yleisesti käsitetty paikaksi, joka on avoin kaikille – uskonnolliseen vakaumukseen, yhteiskunnalliseen katsantokantaan ja sosiaaliseen taustaan katsomatta. Vapaaopiston opiskelijoiden sosiaalinen kirjavuus vahvisti käsitystä siitä, että Otsola oli onnistunut hyvin tarkoituksessaan saattaa yhteen eri aloja edustavia ihmisiä; sen nuorisotyö taas oli kohdistunut juuri siihen osaan nuorisoa, joka oli kipeimmin tarvinnut toimintamahdollisuuksia vapaa-ajalleen.

1960-luvulta alkaen kaupungistuminen, teollistuminen ja tiedotusvälineiden (varsinkin television) vahvistuminen sekä taloudellisen vaurauden kasvu muuttivat suomalaisen yhteiskunnan perinteistä elämäntapaa. Yhteisöllisyyttä korostaneet kristillisvaikutteiset tavat ja säännöt siirtyivät taka-alalle. Lapsille ja nuorille eri tahoilta suunnattu harrastustarjonta lisääntyi huomattavasti, kun samaan aikaan ikäluokat pienenivät. Otsolassa tämä johti yhtäältä nuorisotyön luonteen muuttumiseen kokonaisvaltaisesta kasvatuksesta aihekohtaiseksi harrastustoiminnaksi ja toisaalta koko toiminnallisen painopisteen siirtymiseen vapaaseen sivistystyöhön eli kansalaisopistotoimintaan.

Kansalaisopiston nousu alkaa

Otsolan kansalaisopiston konekirjoituspiiri 1970-luvulla

Otsolan kansalaisopiston konekirjoituspiiri 1970-luvulla

Aineellisen hyvinvoinnin vahvistuessa myös valtion ja kuntien taloudellinen panostus vapaaseen sivistystyöhön alkoi kasvaa. Vuonna 1963 voimaan tullut laki kansalaisopistojen menoperusteisesta valtionosuudesta pani liikkeelle laajan prosessin, jonka tuloksena kansalaisopistojen toiminta saavutti kaikki Suomen kunnat 1980-luvun alkuun mennessä. Osana tätä kehitystä Otsolan kansalaisopiston toiminta-alue laajentui Kullaalle, Luvialle ja Noormarkkuun vuonna 1972. Samoihin aikoihin teollisuuslaitosten tuki Otsolalle hiipui, mikä osaltaan myötävaikutti sen ajautumiseen jopa toiminnan jatkuvuutta uhanneisiin talousongelmiin.

Otsola muuttaa omaan taloon ja toiminta laajenee

Kaikista välillä ylivoimaisiltakin tuntuneista taloudellisista vaikeuksista huolimatta otsolalaisten pieni mutta tiivis yhteisö kuitenkin jaksoi sitkeästi ponnistella kohti parempia aikoja, jotka lopulta koittivat 1980-luvulla. Toimintaa alusta asti rasittanut kunnollisten toimitilojen puuttuminenkin saatiin korjattua vuoden 1986 lopulla, kun monivuotisten ponnistelujen tuloksena Porin ydinkeskustan vieressä sijaitsevaan 5. kaupunginosaan kohosi kaunis ja viihtyisä rakennus. Toimitalon valmistuminen oli toiminnanjohtaja Uolevi Säntin kolme vuosikymmentä (1971 – 2002) kestäneen kauden suurin saavutus, joka ratkaisevalla tavalla turvasi edellytykset Otsolan toiminnan jatkumiselle ja kehitykselle.

Otsolan toimitalo Porin Viikkarissa, Juhana Herttuan katu 16

Otsolan toimitalo Porin Viikkarissa, Juhana Herttuan katu 16

Vuonna 2005 Otsolan kansalaisopiston toiminta pienessä Kullaan kunnassa päättyi Kullaan ja Ulvilan kuntaliitoksen jälkeen, mutta runsaan vuoden kuluttua opiston toiminta-alue laajeni jälleen, kun Nakkilan kunta solmi yhteistyösopimuksen Otsolan kanssa. Vuosina 2005-2007 kansalaisopisto toteutti kaksi Leader+-avusteista projektia, joiden avulla toiminta lähti laajenemaan Porin (ml. entinen Noormarkku), Luvian ja Nakkilan sivukyliin. Vuonna 2017 tapahtuneen Eurajoen ja Luvian kuntaliitoksen yhteydessä kansalaisopiston toiminta laajeni Eurajoelle.

Ensimmäisten vuosikymmenten vahva painotus lapsi- ja nuorisotyöhön vaikuttaa toiminnassa edelleen siten, että aikuisväestölle suunnatun laajan tarjonnan ohella Otsolan kansalaisopistossa toimii noin 70-80 alle 16-vuotiaille tarkoitettua opintoryhmää – musiikkileikkikouluryhmiä, musiikkiyhtyeitä, tanssiryhmiä, kuvataiteen ja kädentaitojen opintoryhmiä jne. Tämän lisäksi vuosina 2007-2018 toteutettiin muutamia kansalaisopistosta erillisiä hakevan nuorisotyön projekteja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoituksella.

Vähitellen Otsolasta on kasvanut Satakunnan suurimpiin vapaan sivistystyön organisaatioihin lukeutuva opetus-, kasvatus- ja kulttuuritoiminnan keskus. Joka vuosi 5000-6000 eri ammatteja, ikäryhmiä ja kansallisuuksiakin edustavaa ihmistä tulee kansalaisopiston satoihin opintoryhmiin kehittämään itseään, kohtaamaan toisia ja harjaannuttamaan erilaisia kansalaiselämässä tarpeellisia taitoja. Samalla Otsola toteuttaa perinteikkään suomalaisen vapaan sivistystyön keskeisintä tehtävää – aktivoida ihmisessä hänen luovia voimavarojaan, joiden soveltaminen ja omaehtoinen kehittäminen viime kädessä ratkaisevat sen, millaisen henkilökohtaisen elämän kehyksen ihminen luo itselleen ja millaisen panoksen hän antaa yhteiskunnalle.

Teksti: Alexander Bruk